Rakvere Metsaühistu (edaspidi RMÜ) FSC tarneahela kontrollprotseduur rakendub juhul, kui FSC sertifitseeritud metsaomanik müüb raieõigust Rakvere Metsaühistule või grupisertifitseeritud metsaomanik müüb puitu RMÜ-le.

RMÜ on metsaomanike ühistu. Seni pole RMÜ veel metsaomanik. FSC grupisertifikaadiga liitumine toimub vastava lepinguga grupijuhi ja liikme vahel. Lepingus on kirjas liikme kohustus järgida kõiki Eestis kehtivaid õigusakte, FSC kehtiva standardi põhimõtteid ja nõudeid. Samuti on lepingus grupijuhi kohustus nõustada liikmeid metsamajanduslikes ja FSC sertifikaadi nõuetega seotud küsimustes. Erimeelsused juhi ja liikme vahel lahendatakse omavaheliste läbirääkimiste käigus.

Reeglina raieõiguse lepingu ja metsateatise materjalid valmistab ette RMÜ juhatuse liige. Väga harva teeb seda metsaomanik ise. Puidu müük toimub puidu vastuvõtja juures s.o. lõpplaos. Metsa raie ja puidu turustamisega seotud tegevustega tegelevad RMÜ töötajad alljärgnevalt:

  1. Juhatuse liikmed võtavad vastu saabuva raiesoovija ja selgitavad välja raieulatuse ja valmistavad ette raiet lubava metsateatise ning lõpuks ka raieõiguse lepingu. Raieplaanidega koos tehakse ka metsauuendusplaan, mis on tavaliselt raieõiguse lepingu osaks. Iga leping on ainult ühe metsaomanikuga seotud ja FSC märgistamine ning arvestus võimalik.

  2. Raielankide ette valmistamine looduses, suhtlemine teenusosutajaga töö ulatuse ja tingimuste üle, raietööde tegelik toimumine ja puidu vedu korraldab RMÜ metsnik. Iga metsaomanikuga on seotud üks komplekt dokumente – metsateatis, raieõiguse leping, tehnoloogiline kaart, veosehed ja puidu üle andmise ja vastuvõtu akt(id), millede vormistamine käib metsniku osalusel. Juhul, kui ühte autokoormasse satub puit erinevatelt lankidelt ja seega erineva päritoluga, siis erinevates pakkides on ühe päritoluga puit vastavate veoselehtedega.

  3. Juhul, kui sertifitseeritud metsaomanik soovib RMÜ-le müüa puitu oma laoplatsilt, siis on tegevused järgmised: 1) metsaomanik edastab metsateatise RMÜ-le enne raie algust; 2) peale grupi liikme kontaktivõttu grupijuhiga tutvub grupijuht teostatud raietega; 3) RMÜ metsnik kontrollib puidu koguse ja kvaliteedi laoplatsil; 4) RMÜ metsnik saadab veoauto laoplatsile ja annab autojuhile veoselehed; 5) Puidu vormistab puidu üle andmise aktiga RMÜ arvestaja/raamatupidaja. FSC märgistus toimub alates p. 2.

  4. Puidu üle andmise ja vastu võtmise akt(id) ning puidu müügiaktid valmistab ette RMÜ arvestaja/raamatupidaja. Nimetatud dokumendid allkirjastab RMÜ juhatuse liige. FSC sertifitseeritud ja sertifitseerimata puit on eraldi aktides.

  5. Grupijuht külastab vähemalt korra aastas grupi liikme metsa. Seire kohta tuleb vormistada mittevastavuse korral parandusnõude.

  6. FSC kaubamärgi kasutamisel lähtub RMÜ FSC kaubamärgi kasutamise nõuetest FSC-STD-50-001. RMÜ ei kasuta FSC märgist sertifikaadiga kaetud toodetel.

  7. FSC märgistamine toimub puiduga kaasnevatel dokumentidel.

  8. Kaubuste tekkimisel seoses FSC sertifitseeritud tegevustega tuleb kaebus edastada grupijuhile. Kaebuse menetlemise tähtaeg on laekumise kuupäevast 21 päeva.